Regulamin dotyczy Apartamenty pod Orłem, zwanego  w dalszej części Obiektem.
Właścicielem Obiektu jest (Anna Dobrowolska, NIP 6792766369, REGON 120428245, ul. Tuwima 3/6, 34-500 Zakopane)
Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

  I. Informacje podstawowe:

  1. 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
   2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
   3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do prośby pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
   4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
   5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
   6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Gość nie może przekazywać wynajętego apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
   7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach i ich otoczeniu otwartego ognia, a  ponadto: grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia apartamentów. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
   8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny na życzenie.
   9. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia apartamentu ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zajmowaniu apartamentu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
   10. Goście zobowiązani są w szczególności do:

   1. a. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach apartamentu i na balkonie/ogrodzie;
    b. korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
   11. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
   12. Apartament jest sprawdzany przez pracownika przed zameldowaniem i przy wymeldowaniu gości.
   13. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 11:00.
   14. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz chodzenia w butach narciarskich.
   15. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
   16. Użytkownicy apartamentów mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
   17. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7:00 do 22:00.
   18. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki hotelowej z cennika.
   19. Obiekt akceptuje małe psy z włosami za dodatkową opłatą.
   20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
   21. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.
  II. Opłaty dodatkowe

  1. 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych a przekazywanej na konto Gminy oraz ewentualnych innych opłat dodatkowych.
   2. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa w wysokości 2 zł/osoba/noc jest pobierana w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.
   3. Dziecko do lat 4 (jedno na dwoje dorosłych), nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeśli śpi na obecnym łóżku.
  III. Zmiany w rezerwacji

  1. 1. Anulacja; W przypadku anulowania zatwierdzonej rezerwacji kwota przedpłaty przepada na rzecz firmy Anna Dobrowolska
   2. Zmiana terminu; Zmiana terminu pobytu po dokonaniu wpłaty zadatku jest możliwa pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiany można dokonać jedynie na ten sam obiekt w tej samej cenie, z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. Jeżeli nowy termin przypada w wyższym sezonie, wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
   3. Przedłużenie pobytu; Pobyt w danym obiekcie można przedłużyć, o ile obiekt jest dostępny w danym terminie. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu pobytu należy o tym fakcie poinformować firmę Anna Dobrowolska drogą telefoniczną lub mailową w celu uzgodnienia opłaty za dodatkowy nocleg.
   Przeniesienie praw; W każdej chwili klient może przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia na inną osobę, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę Anna Dobrowolska o zmianie
  IV. Rezerwacje online:

  1. 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę www.podorlem.zakopane.pl
   2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 40% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty standardowej),50% (przy wyborze terminu Świątecznego lub Sylwestrowego) lub 100% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
   3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności PayU, udostępniony w panelu rezerwacji, lub przelewem tradycyjnym.
   4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach.
  V. Postępowanie reklamacyjne

  1. 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
   2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: kontakt@podorlem.zakopane.pl w  terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
   3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
  VI. Informacje dodatkowe:

  1. 1. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Parkować należy w miejscach do tego wyznaczonych. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
   2. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet WiFi.